ALLRIS net

Sortiert nach: Datum absteigend
Beschlussart Betreff Datum
       
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
Di, 13.12.2022
Finanzausschuss der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
ungeändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
geändert beschlossen
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%
Di, 29.11.2022
Stadtvertretung der Stadt Dargun
100%